REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI TPI NETpro

obowiązuje od 31.12.2014

przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z niniejszym regulaminem

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI TPI NETpro

 

1. DEFINICJE

 

Usługodawca: TPI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-716) przy ul. Bartyckiej 22 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr KRS: 0000173850, NIP: 5270205140, REGON: 008415083; pozostałe dane kontaktowe: email: , tel.: 22 632 91 40
Usługobiorca: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

Serwis: strona internetowa tpinet.pl;

Sieć: system pozycjonowania satelitarnego oparty na sieci stacji referencyjnych GNSS, w którym udostępniane są serwisy danych korekcyjnych do obserwacji GPS + GLONASS na terenie Polski;

Umowa: umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Usługodawcą a Usługobiorcą     za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość;

Usługa: wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sieci oraz Serwisu.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422) Usługodawca ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.

2.2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych.

2.3. Przed rozpoczęciem korzystania z usług określonych Regulaminem wymaga się, aby Usługobiorca zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji warunków Regulaminu przez Usługobiorcę.

2.4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego , w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121), ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422), ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

 

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 

3.1. Usługodawca świadczy usługi za pomocą sieci TPI NETpro, która stanowi system pozycjonowania satelitarnego oparty na sieci stacji referencyjnych GNSS. W systemie udostępniane są serwisy danych korekcyjnych do obserwacji GPS + GLONASS na terenie Polski.

3.2. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające korzystanie z korekt do obserwacji GNSS do pracy w trybie RTN z poprawkami z wirtualnej stacji referencyjnej bądź fizycznej stacji referencyjnej. Po wniesieniu opłaty abonamentowej Usługobiorca uzyskuje dostęp do poprawek powierzchniowych, poprawek z pojedynczych stacji, a także dostęp do danych statycznych.

3.3. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące działania i konfiguracji do pracy z siecią TPI NETpro dostępne są na stronie Serwisu oraz w biurach TPI sp. z o.o.

3.4. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3.5. Usługodawca dokłada wszelkich starań mających na celu należytą i ciągłą pracę sieci TPI NETpro. Niemniej jednak Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ciągłość i dokładność działania systemów satelitarnych GPS i GLONASS administrowanych przez Departament Obrony USA oraz Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

3.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług, występujące z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

4. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 

4.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub inne czynności techniczne związane z funkcjonowaniem sieci bądź związane z utrzymaniem lub modyfikacją sieci.

4.3. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sieci wymaga posiadania przez Usługobiorcę kompatybilnego odbiornika GNSS. Aktualny wykaz obsługiwanych przez Sieć odbiorników znajduje się na stronie internetowej Serwisu.

4.4. Złożenie zamówienia Usługi przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu wymaga posiadania przez niego urządzenia końcowego wyposażonego w przeglądarkę internetową (np. komputer, telefon, tablet) oraz podłączenia do sieci Internet.

 

5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

5.1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sieci i Serwisu.

5.2. W celu korzystania z Usługi wymagane jest założenie konta użytkownika, podanie poprawnych danych w formularzu zamówienia oraz opłacenie abonamentu. Aktywowanie konta założonego przez Usługobiorcę następuje z chwilą jego zatwierdzenia przez Usługodawcę oraz po wniesieniu opłaty abonamentowej przez Usługobiorcę.

5.3. Po wniesieniu opłaty abonamentowej oraz utworzeniu konta użytkownika przez Usługobiorcę, Usługodawca przekaże Usługobiorcy dane dostępowe umożliwiające korzystanie z usług za pośrednictwem Sieci. Dane dostępowe umożliwiające korzystanie z Usługi przesyłane są, z zastrzeżeniem pkt 7.3. po złożeniu zamówienia, w terminie 24h roboczych od chwili otrzymania przez Usługodawcę opłaty abonamentowej.

5.4. Pojedynczy dane dostępowe umożliwiają korzystanie z Usługi w tym samym czasie tylko na jednym odbiorniku.

5.5. Usługobiorca nie może przekazywać osobie trzeciej praw do korzystania z systemu oraz danych umożliwiających korzystanie z Usługi.

5.6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa.

5.7. Korzystanie z Usług przez Usługobiorcę nie może naruszać praw osób trzecich.

5.8. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem.

5.9. Usługobiorca korzystając z Usług świadczonych przez Usługodawcę powinien się powstrzymać od:

1) korzystania z nich w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

2) korzystania z nich w sposób godzący lub zagrażający integralności systemu informatycznego Usługodawcy lub uzasadnionym interesom Usługodawcy,

3) modyfikowania, kopiowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek utworów, baz danych i treści udostępnianych przez Usługodawcę, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku lub na podstawie umowy o przeniesieniu praw autorskich zawartej z Usługodawcą,

4) podejmowania działań, które mogą w jakikolwiek sposób zakłócić prawidłowe świadczenie Usług przez Usługodawcę, w tym prawidłowe funkcjonowanie Sieci lub Serwisu.

 

6. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 

6.1. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje handlowe w tym ceny oraz opisy usług nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy.

6.2. Usługobiorca składa zamówienie poprzez wybór okresu, przez który ma być świadczona Usługa i przesłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracji użytkownika znajdującego się na stronie Serwisu. 

6.3. Usługi świadczone są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zwieranej umowy. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę.

6.4. Zamówienie zostanie anulowane w przypadku braku płatności w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia przez Usługobiorcę.

6.5. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługę przez czas określony. Okres obowiązywania umowy Usługobiorca określa, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w trakcie składania zamówienia. Po upływie okresu, na który umowa została zawarta, umowa wygasa. Bieg okresu świadczenia Usługi rozpoczyna się z chwilą przekazania Usługobiorcy danych dostępowych umożliwiających korzystanie z Usługi. W przypadku zawieszenia Usługi z winy Usługobiorcy bieg okresu świadczenia Usługi nie będzie przedłużony. 

6.6. W przypadku złożenia zamówienia przez Usługobiorcę będącego konsumentem Usługodawca przekaże Usługobiorcy potwierdzenie zawarcia Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email wskazany przez Usługobiorcę.

 

7. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ PRZEZ KONSUMENTA

 

7.1. Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub też pisemnie na adres Usługodawcy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu.

7.2. Usługobiorcy będącemu konsumentem prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 7.1. nie przysługuje jeżeli:

1) Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy oraz poinformował go o przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez Usługodawcę świadczenia Usługobiorca utraci prawo do odstąpienia od umowy,

2) świadczenie polega na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Usługodawca poinformował Usługobiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.3. Na wyraźne żądanie Usługobiorcy będącego konsumentem, Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 7.1. Regulaminu.

 

8. OPŁATY ABONAMENTOWE

 

8.1. Usługobiorca zobowiązany jest, w zależności od wybranego przez siebie okresu, przez który świadczona ma być Usługa, wnieść opłatę abonamentową.

8.2. Opłatę abonamentową Usługobiorca uiszcza z góry przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Usługodawcę.  W przypadku braku terminowego uiszczenia opłaty usługa będzie zawieszona do czasu uregulowania należności. Termin zakończenia świadczenia usługi nie będzie przedłużany. 

8.3. Opłaty abonamentowe określa cennik stanowiący integralna część Regulaminu. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej Serwisu.

8.4. Usługobiorca po złożeniu zamówienia, może uiścić opłatę abonamentową:

1) na rachunek bankowy Usługodawcy podany w trakcie składania zamówienia, bądź

2) za pośrednictwem serwisu płatności online PayU.

8.5. Opłatę uznaje się za uiszczoną z chwilą uznania rachunku bankowego Usługodawcy lub z chwilą otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.

 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

9.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy względem Usługobiorcy ograniczona jest do wysokości netto opłaty abonamentowej za 1 miesięczny okres korzystania z Usługi zgodnie z cennikiem. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści oraz szkody pośrednie i następcze. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do umów zawartych z Usługobiorcami będącymi konsumentami.

 

10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

10.1. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Usługodawcy: .

10.2. Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą do złożenia reklamacji.

10.3. Reklamację złożoną po upływie terminu o którym mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpoznania o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Usługobiorcę.

10.4. Reklamacja może dotyczyć w szczególności niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

10.5. Reklamacja powinna zawierać:

1) nazwę Usługobiorcy,

2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

10.6. Usługodawca o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego Usługobiorca do uzupełnienia reklamacji, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni.

10.7. W wezwaniu, o którym mowa w pkt 9.6. Usługodawca wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, iż nieuzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

10.8. Reklamacja Usługobiorcy powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Usługodawcy. Jeżeli rozpatrzenie w ww. terminie okaże się niemożliwe Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

11.1. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę wymaga podania określonych danych osobowych Usługobiorcy bądź upoważnionej przez niego do złożenia zamówienia osoby trzeciej. W szczególności podanie danych osobowych wymagane jest w trakcie składania zamówienia.

11.2. Usługodawca przetwarza podane dane osobowe wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Usługi.

11.3. Za wyraźną zgodą osoby składającej zamówienia Usługodawca może przetwarzać przekazane dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych.

11.4. Osobie, której dane osobowe zostały przekazane, przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo do żądania ich usunięcia.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

12.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania zmiany regulaminu na stronie Serwisu.

12.2. Wszelkie spory powstałe na gruncie wykonywania Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do umów zawartych z Usługobiorcami będącymi konsumentami.

12.3. Usługobiorca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

12.4. Regulamin obowiązuje od dnia 30.12.2014

Niniejszy regulamin stanowi integralną część zwieranej umowy