Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu oraz w celu analizy ruchu na stronie. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Regulamin

REGULAMIN

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania abonamentów uprawniających do korzystania z dostępów do danych w sklepie internetowym TPI NETpro dostępnym poprzez stronę internetową tpinet.pl od TPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 598, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000173850, NIP 527-02-05-140, REGON 008415083.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym TPI NETpro Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;
  2. Sprzedawca - TPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 598, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000173850, NIP 527-02-05-140, REGON 008415083;
  3. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie tpinet.pl;
  4. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet abonamenty uprawniające do dostępu do danych tpinet.pl
 4. Szczegółowe informacje o różnych rodzajach abonamentów znajdują się na stronie internetowej: tpinet.pl
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b, drogą elektroniczną na adres e-mail: siec@tpinet.pl lub telefonicznie pod numerem 22 632 91 40

 

§ 2

Warunki korzystania z usługi
Warunki świadczenia usług

 1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768;
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep   internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Konta Użytkownika, Newslettera i Formularza zamówienia. Za świadczenie tych usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 3. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z w/w usług wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient będący konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie każdej z w/w usług w terminie 14 dni od daty zamówienia rozpoczęcia świadczenia każdej z usług.
 4. Usługi świadczone przez Sprzedawcę są odpłatne.
 5. W ramach zakupionego abonamentu Klient otrzymuje uprawnienia do korzystania z określonego w ofercie abonamentu uprawniającego do dostępu do danych przez okres tam wskazany.
 6. Udostępnienie abonamentu osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymaga odrębnej zgody Sprzedawcy.

 

§ 3

Zawieranie umów

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Na treść umowy składają się łącznie: treść Regulaminu oraz treść oferty abonamentu, wybranego przez Klienta.
 3. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami netto (dodatkowo należy doliczyć podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
 4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia (bez rejestracji) albo za pomocą Konta Użytkownika.
 5. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujący go produkt w Sklepie, a następnie przenosi produkt do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa metody płatności.
 6. Następnie Klient klika przycisk „Zamawiam i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionego abonamentu, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 7. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 8. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę”.
 10. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego.
 11. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
 12. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionego abonamentu, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 13. Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania faktury VAT, która może zostać wysłana w formie wiadomości e-mail, na co Klient wyraża zgodę.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane Klienta są niezgodne z prawdą.

 

§ 4

Terminy i sposoby płatności

 1. Sklep internetowy udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
  1. płatności on-line PayU - przelew online, BLIK, karta płatnicza lub kredytowa
  2. przelew bankowy
  3. Raty TPI
 2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 7 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.
 4. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane poprzez ich wysyłanie na adres e-mail Klienta.
 5. Klient akceptuje opisany powyżej sposób przekazywania faktur VAT. Akceptację tą można cofnąć w drodze pisemnego zgłoszenia.

 

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.
 2. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia złożenia zamówienia) Klient może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli abonament został udostępniony Klientowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie kwota zapłacona przez Klienta zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do okresu udostępnienia abonamentu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail ... lub na adres pocztowy (...). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, w razie odstąpienia, cena zapłacona za abonament zostanie Klientowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Klient nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

 

§ 6

Umowy zawierane z przedsiębiorcami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami.
 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 3. Sprzedawca wyłącza uprawnienia z tytułu rękojmi.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§ 7

Reklamacja produktu

(rękojmia za wady)

 1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: ... lub pocztą na adres Sprzedawcy.
 4. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko lub firmę kupującego;
  2. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  3. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
  4. dokładne oznaczenie reklamowanego produktu;
  5. wskazanie wady opisującej niezgodność produktu z umową i daty jej wystąpienia;
  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 6. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

 

§8

Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do danych za pośrednictwem zakupionego abonamentu.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • działania podejmowane przez Klientów;
  • niespełnienie specyficznych wymagań Klienta, innych niż wynikające z ogólnego założenia abonamentu;
  • prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z abonamentu;
  • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania abonamentu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych korzyści), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:
  • niemożności korzystania z abonamentu,
  • korzystania z abonamentu,
  • braku dostępu do abonamentu, danych, informacji odczytywanych dzięki abonamentowi,
  • błędu w funkcjonowaniu abonamentu,
  • oddziaływania osób trzecich,
  • oraz wszelkich innych przyczyn związanych z abonamentem, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Klienta osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie oraz tymi, które mogą pojawić się w oprogramowaniu, z którego korzysta Klient, a także siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z abonamentu.
 6. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy dotyczą wyłącznie Klienta prowadzącego działalność gospodarczą.

 

§ 9

Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia faktu współpracy z Klientem w jego materiałach reklamowych (w tym w szczególności na Stronie internetowej, mediach społecznościowych, w portfolio, materiałach PR, drukowanych i cyfrowych materiałach reklamowych, informacjach prasowych o Sprzedawcy) oraz wykorzystania w powyższym zakresie logotypu i firmy Klienta.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2019 roku.

Newsletter